Become a Patron

Maldives

National Parliament Composition

Government

Head of State (President)

Head of Government (Speaker)

Ibrahim Mohamed Solih (MDP, Centre-right)

Mohamed Nasheed (MDP, Centre-right)
Parties in GovernmentMDP (Centre-right)
JP (Conservative)

Parties

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (MDP)
Dhivehi Rayyithunge Demokretik Paati
Maldivian Democratic Party
Party Leader: Mohamed Nasheed
Orientation: Centre-right
International Affiliation: International Democrat Union


ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (JP)
Jumhooree Paati
Republican Party
Party Leader: Qasim Ibrahim
Orientation: Conservative
International Affiliation: N/A


ޕްރޮގްރެސިވް ޕާރޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (PPM)
Progressive Party of Maldives
Party Leader:
Orientation:
International Affiliation: N/A


ޕީޕަލްސް ނެޝެނަލް ކޮންގްރެސް
(PNC)
People’s National Congress
Party Leader: Abdul Raheem Abdulla
Orientation: Right
International Affiliation: N/A


މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެލަޔަންސް (MDA)
Maldives Development Alliance
Party Leader: Ahmed Shiyam Mohamed
Orientation: Conservative
International Affiliation: N/A


ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ (DRP)
Maldivian People’s Party
Party Leader: Abdulla Jabir
Orientation: Conservative
International Affiliation: N/A